Iza_93

40 tekstów – auto­rem jest Iza_93.

wiesz kiedy będzie ko­niec ? Gdy nie będę od­czu­wać chęci na­pisa­nia do Ciebie, gdy wkońcu wy­kasu­je Twój nu­mer. Kiedy przes­ta­ne się na ciebie pat­rzeć, gdy nie będę chodzić w miej­sca gdzie mogę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2012, 23:01

Twój wi­dok do tej po­ry po­wodu­je u mnie to­tal­ne roz­bi­cie. Roz­pa­dam się niczym stłuczo­ne lus­tro. Je­go roz­bi­te ka­wałki są jak nasze wspom­nienia- bo­leśnie ra­nią. Może nie na 7 lat tyl­ko do ko­lej­ne­go razu..

07.04.2012 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 kwietnia 2012, 20:07

Weszła dru­gi raz do tej sa­mej rze­ki... Już nie mogła te­go naz­wać błędem, przy­pad­kiem czy przez­nacze­niem. To był jej świado­my wybór. Sa­ma so­bie skom­pli­kowała życie, ale mu­siała spróbować..


wa­kac­je 2011r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lutego 2012, 19:25

Doświad­cze­nie poz­wa­la poz­nać życie. I ob­sadzić nas w kon­kret­nej roli.

2011r 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2012, 17:46

Dzis juz nie bo­li mnie to, że is­tniejesz. Żyj so­bie jak chcesz. By­le tyl­ko jak naj­da­lej odemnie.

29.10.11r 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2011, 14:49

Two­je wy­muszo­ne , za­leży mi , już nie wys­tar­czy. Wy­rosłam z te­go. Więc al­bo nap­rawde się pos­ta­rasz al­bo spier­da­laj z mo­jego życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 października 2011, 21:12

Byłeś dla mnie WSZYS­TKIM w co wie­rzyłam.

Mały książę i róża.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 października 2011, 15:14

Byłeś. Nie było in­nej op­cji. Przy To­bie byłam za­jebiście szczęśli­wa. Tak bez­gra­nicznie. Przek­reśliłeś wszys­tko. Od­szedłeś. Bo­lało. Na­dal są ta­kie dni, w których wspom­nienia wy­niszczają mnie od środ­ka. I to nie byłaby wielka [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 października 2011, 09:46

Cza­sami na­wet do płaczu bra­kuje sił.

atak wspomnień. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 października 2011, 16:21

Były ta­kie mo­men­ty; spon­ta­niczne, ra­dos­ne, na­miętne, niezo­bowiązujące. W nich czuło się smak wol­ności i szczęścia. Jed­nakże za ta­kie chwi­le wiele się płaci. Ce­na no­si naz­we ,tęskno­ta w roz­mia­rze XXL,.

wa­kac­je 2011r . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 września 2011, 20:05

Iza_93

Życie nie jest mierzone na oddechy, ale przez momenty, które zapierają nam dech w piersiach. ; DD

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iza_93

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność